JHS-suositusten tiivistelmät

Tällä sivulla on tiivistetty kuvaus kaikista JHS-suosituksista. Kuvaukset ovat numerojärjestyksessä. Voit myös siirtyä suoraan haluamasi suosituksen kohdalle napsauttamalla suosituksen numeroa allaolevasta luettelosta. Tiivistelmien kautta pääset halutessasi suositusten täydellisiin teksteihin.

JHS 106 Postiosoite


Suosituksessa määritellään koti- ja ulkomaisissa postilähetyksissä käytettävien sekä atk-rekistereissä ylläpidettävien osoitetietojen rakenne ja merkintätavat. Suosituksessa annetaan ohjeet myös osoitetietojen konekielisestä tiedonsiirrosta, tietojen muodosta ja tulostamisesta. Suositus on tarkoitettu käytettäväksi kotimaisessa ja ulkomaille lähtevässä postiliikenteessä ja atk-järjestelmissä. Uudistettu 15.6.2005.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 133 Hakemistotiedot ja niiden ylläpito


Suosituksen tarkoituksena on määritellä sähköisen hakemiston tietosisältö ja ylläpito. Hakemisto on X.500 -pohjainen eri järjestelmien yhtenäinen mutta hajautettu tietovarasto, jota käytetään mm. sähköpostin hakemistona. Ylläpidon järjestämisellä pyritään tietojen mahdollisimman hyvään ajantasaisuuteen.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot


Suositus koskee rakennuslain mukaisten vahvistettujen kaavojen, rakennuskieltojen ja tonttijakojen ominaisuustietoja. Suosituksen teksti korvaa osittain 31.12.1997 saakka voimassaolleen JHS 105-suosituksen. Aikaisemmassa JHS 105:ssä luetellut kaava-, rakennuskielto- ja tonttijakotiedot on korvattu JHS 134:llä. Uusittu joulukuussa 1999.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä


Suositus määrittelee menettelytavat julkisen hallinnon suositusten laatimiseksi. Suositus määrittelee sen, millä tavoin ja kenelle JHS-työstä on tiedotettava, miten suositusluonnos hyväksytetään ja missä muodossa valmis JHS-suositus julkaistaan.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot


Suositus on tarkoitettu asiakirjahallinnon tarpeisiin sekä julkisen hallinnon asiakirjojen julkaisemiseen erityisesti verkkojulkaisuina. Suositus on syytä huomioida asiakirjojen hallinta- ja julkaisujärjestelmäsovellusten suunnittelussa. Suosituksen kohderyhmänä ovat erityisesti asiakirjahallinnon tietojärjestelmien ja julkaisujärjestelmien suunnitteluun ja hankintaan osallistuvat sekä järjestelmätoimittajat. Suositus on sovellettavissa myös yksityissektorilla esim. määriteltäessä metatietoja dokumenttienhallintajärjestelmiä varten.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 146 Julkisuuslain mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus


Suosituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa julkisuuslain edellyttämän tietojärjestelmäselosteen laadintaa sekä helpottaa julkisuuslain toteuttamista.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 152 Prosessien kuvaaminen


Suosituksen tarkoitus on yhdenmukaistaa ja selkeyttää julkisen hallinnon prosessien kuvaamista. Prosessien kehittäminen liittyy organisaation suunnitteluun ja kehittämiseen ja sen pohjana ovat organisaation visiot, strategiat ja toimintaperiaatteet. Prosessikuvaukset ovat prosessien johtamisen, hallinnan ja parantamisen väline. Lisäksi prosessikuvauksia käytetään tehtäviin ja toimintaan perehdyttämiseen, koulutukseen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Tässä suosituksessa prosessit jaetaan neljään kuvaustasoon (prosessikartta, toimintamalli, prosessin kulku ja työnkulku). Kuvausten yksityiskohtaisuus lisääntyy kuvaustasoittain. Prosessien mallinnuksessa sovelletaan OMG:n (Object Management Group) BPMN-määritystä (Business Process Modeling Notation), joka määrittelee kuvauksessa käytettävät symbolit. Tämän suosituksen käyttäjiä ovat kaikki julkisen sektorin toimijat, jotka työssään kuvaavat prosesseja.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa


Suositus sisältää suositukset julkishallinnon verkkolaskun käytöstä. Suosituksen avulla halutaan tehostaa julkishallinnon toimintoja lisäämällä verkkolaskujen lähettämistä ja vastaanottamista. Verkkolasku on keskeinen osa sähköistä taloushallintoa ja paperittomuutta. Yleisenä tavoitteena on, että verkkolaskujen osuus kaikkien Suomessa lähetettävien laskujen osuudesta kasvaa nopeasti. Tähän tavoitteeseen pyritään yhdenmukaistamalla ja yksinkertaistamalla laskujen käsittelyrutiineja ja käyttämällä vain yleisesti käytössä olevia toimintamalleja. Tämä suositus korvaa vanhan JHS 155-suosituksen (2003-11-17).
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa


Suosituksen tarkoituksena on auttaa viranomaista luomaan toimiva perusta sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnalle. Suosituksessa ei tarkastella koko asiankäsittelyprosessia, vaan tarkastelun kohteena on asioiden ja asiakirjojen rekisteröinti, rekisteröintiin liittyvät normit, vaatimukset ja ohjeet sekä se, miten rekisteröintiä voidaan hyödyntää asiakirjallisen tiedon käsittelyssä. Sähköisten palveluiden rakentaminen vaatii yleensä palveluprosessien mallintamista ja niissä apuna käytettävien tietojärjestelmien määrittelyä. Tällöin myös yleensä ratkaistaan asioiden ja asiakirjojen rekisteröintitarve kyseisessä käsittelyprosessissa. Asioiden ja asiakirjojen käsittelyyn vaikuttaa merkittävä määrä lakeja, asetuksia ja muuta ohjeistusta. JHS 156 auttaa identifioimaan keskeiset asiakirjahallinnon asettamat perusvaatimukset, joita rekisteröinnin suunnittelutyölle on asetettu, sekä listaa näihin vaatimuksiin liittyvän keskeisen ohjeistuksen.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 157 Asiakaspäätteet julkishallinnossa


Suosituksen tarkoituksena on ohjeistaa julkishallinnon toimijoita asiakaspäätteiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden hankinnassa sekä päätteiden käyttöönotossa, sijoituksessa, käytössä, hallinnoinnissa ja ylläpidossa. Suosituksessa erotellaan asiakaspäätteet kahteen kategoriaan: verkkopäätteisiin ja asiointipäätteisiin. Ensimmäinen on tarkoitettu pääasiassa Internet-verkon käyttöön esim. tiedonhakuun ja jälkimmäinen vaativampaan verkkoasiointiin. Erityisryhmät on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon erityisesti asiointipäätteen kokoonpanon määrittelyssä. Suositus koskee kaikkia julkishallinnon organisaatioita, jotka tarjoavat asiakaspäätteitä asiakkaidensa käyttöön.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot


Suosituksessa määritellään vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö ja annetaan ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. Suositus koskee digitaalisia paikkatietoja. Suositus on tarkoitettu paikkatiedon tuottajille, jotka ovat velvollisia kuvailemaan paikkatietoaineistonsa ja -palvelunsa metatiedoin, sekä paikkatiedon käyttäjille, jotka etsivät tarvitsemiaan paikkatietoja metatietojen avulla.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa


Suosituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa OID-yksilöintitunnuksen käyttöä niissä organisaatioissa, jotka sen ottavat käyttöön. Yhtenäiset yksilöintikäytännöt ovat erityisen tarpeellisia, kun tietojärjestelmät vaihtavat informaatiota avointen rajapintojen kautta, useiden eri järjestelmien kanssa. Tällöin käytettävät tietosisällöt mm. koodistot ja niiden versiot on tunnistettava eli yksilöitävä. ISO OID-yksilöintitunnus on kansainvälisesti vain yhteen objektiin liitettävä numeroarvo, joka yksilöi kyseisen objektin yksiselitteisesti ISO:lle varatussa yksilöintijärjestelmässä.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta


Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arviointimenettelyn viitekehys. Suosituksen keskeiset kokonaisuudet ovat paikkatiedon laadun mittaaminen, arviointi sekä laatutulosten raportointi. Suositus on tarkoitettu paikkatiedon tuottajille, joiden tehtävänä on arvioida tietoaineistonsa laatua asiakkaan vaatimusten mukaisesti sekä raportoida arvioinnin tuloksena saadut laatutulokset. Suositusta voidaan hyödyntää myös tuottajan ja asiakkaan välisen paikkatiedon laatuvaatimusten määrittelyn yhteydessä.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 161 Sähköpostiosoitteet julkishallinnossa


Tässä suosituksessa määritellään yleiset ohjeet Internet-sähköpostiosoitteiden muodostamiseksi siten, että osoitteiden muodostaminen ja esittäminen olisi yhdenmukaista koko julkisessa hallinnossa. Yhdenmukaiset osoitteet yksinkertaistavat asiointia viranomaisten kesken sekä kansalaisten ja hallinnon välillä. Lisäksi suositellaan, että jokaisella viranomaisella on vähintään yksi julkinen asiointiosoite. Myös rooliosoitteiden käyttö on suositeltavaa. Lisäksi suosituksessa annetaan ohjeita siitä, millä tavoin muodostetaan henkilöiden sähköpostiosoitteet. Suositus on tarkoitettu julkisen hallinnon käyttöön. Suositus keskittyy sähköpostiosoitteisiin ja niiden muodostamistapaan. Suositus ei ota kantaa sähköpostin käsittelyyn, tietoturvaan tai tietosuojaan.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten


Tämä suositus koskee siirrettävien paikkatietojen mallintamista. Suositusta on noudatettava niiden tietojen osalta, jotka halutaan tuoda paikkatietojen yhteiskäytön piiriin. Liitteessä 4 annetut mallinnusohjeet koskevat tilannetta, jossa suomalaista paikkatietoaineistoihin liittyvää tietomallinnusta tehdään INSPIRE-prosessin mallinnusperiaatteiden mukaisesti ja mahdollisesti jo toteutettuja INSPIRE-tietomalleja hyödyntäen. Suositus ei koske tiedontuottajaorganisaation sisäisiä tietomalleja. Ne voivat olla organisaation oman toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisessa muodossa. Yhteiskäytön piiriin tuotavat aineistot on kuitenkin voitava muuntaa tämän suosituksen mukaisesti laadittuun tietomalliin tiedonsiirtoa varten. Suositus ei kata sellaisten ilmiöiden mallintamista, joiden sijaintitieto voidaan luontevimmin esittää rasterimuotoisena.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000


Suositus on tarkoitettu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille ja käyttäjille. Suositus on luonteeltaan tekninen ja siinä määritellään Suomen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000. Valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa suositellaan käytettäväksi kuvattua korkeusjärjestelmää N2000.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla


Suosituksen tarkoituksena on kuvata kansalaisen verkkotunnistamis- ja maksamispalvelun (VETUMA) sovellettavuus, keskeinen toiminnallisuus ja käyttöönotto. Suosituksessa kuvataan VETUMA-palvelun tärkeimmät käyttökohteet ja käyttötavat. Suositus kuvaa myös VETUMA-palvelun sovellusohjelmille tarjoaman keskeisen toiminnallisuuden asiakasnäkökulmasta.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015)


Tämä suositus määrittelee julkisen hallinnon yleiset sopimusehdot tieto- ja viestintäteknologian ja palvelujen hankinnassa. Yleisten sopimusehtojen lisäksi suositukseen kuuluu joukko hankinnan kohteen mukaisia erityisehtoja. Suositus on tarkoitettu julkisen hallinnon hankintayksiköille niiden tehdessä tieto- ja viestintätekniikan ja palvelujen hankintoja.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa


Tällä suosituksella opastetaan hankintamenettelyn valinnassa, kilpailutettaessa tietotekniikkahankintoja. Ohje keskittyy neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuuksien tarkasteluun. Tässä tarkastelussa ICT-hankinnat käsittävät tietojärjestelmien, laitteiden, ohjelmistojen sekä näihin liittyvien asiantuntija- ja ylläpitopalvelujen hankinnat.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa


Tämä suositus on tarkoitettu kaikille julkisen hallinnon toimijoille, jotka hyödyntävät tai suunnittelevat hyödyntävänsä toiminnassaan etätekniikkaa. Suositus pyrkii parantamaan erityisesti videoneuvottelutekniikalla toteutettavien etäpalveluiden laatua ja vakiintumista yhdeksi julkisen hallinnon palvelukanavaksi siten, että sekä asiakas että viranomainen voivat luottaa palvelun laatuun, toimivuuteen ja tietoturvaan.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa


Suosituksen tarkoitus on opastaa julkisen hallinnon organisaatioita avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hankinnassa ja käyttöönotossa. Suositus keskittyy julkisen hallinnon toimijoihin ohjelmistojen hankkijana ja käyttäjänä.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat


Suosituksessa kuvataan julkisen hallinnon XML-skeemojen muodostamisen yhteisiä periaatteita. Suosituksessa tukeudutaan soveltuvin osin kansainvälisiin standardeihin sekä tunnettuihin referenssisuosituksiin (W3C:n XML-Schema ja ISO 11179-5). Suosituksen kohderyhmiä ovat julkishallinnon tietojärjestelmien kehittäjät sekä järjestelmäkehityshankkeiden vetäjät ja asiantuntijat.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen


Tässä suosituksessa kuvataan menetelmä kehittämiskohteiden tunnistamiseksi ICT-palveluita kehitettäessä. Tämä suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen-suositussarjaa. Suosituksessa ohjataan valmistautumista toiminnan kehittämisprojektin tai tietojärjestelmähankinnan esiselvitysprojektiin. Vaiheena suositus sijoittuu kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen jälkeen, jossa on kuvattu organisaation koko toiminta, toiminnassa käytettävät tiedot ja järjestelmät sekä teknologiat ja kehittäminen kokonaisuutena. Tämä suositus käsittelee organisaation tietyn osan tai osien kehittämiskohteiden tunnistamista.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys


Tässä suosituksessa kuvataan julkisen hallinnon esiselvitysmenetelmän toteutusprosessi vaiheittain ja vaiheisiin liittyvät toimintaohjeet. Tämä suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen-suositussarjaa. Vaiheena suositus sijoittuu kehittämiskohteiden tunnistamisen jälkeen. Esiselvityksen tehtävänä on tuottaa tietoa toimintamallien tai tietojärjestelmän kehittämisestä päättäville sekä määrittää lähtökohdat mahdolliselle tietojärjestelmän hankinnalle.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely


Tämän suosituksen tarkoituksena on opastaa tietojärjestelmiä hankkivia organisaatioita järjestelmän hankinnassa antamalla ohjeita ja malleja järjestelmän vaatimusten määrittelemiseksi. Suositus perustuu julkisen sektorin hyviin käytäntöihin ja eri organisaatioiden laatimiin ohjeisiin. Tämä suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen-suositussarjaa. Vaiheena suositus sijoittuu esiselvityksen jälkeen.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus


Tämän suosituksen tarkoitus on määrittää julkisessa hallinnossa käytettävien keskeisten jatkuvien ICT-palvelujen palvelutasoluokat ja laatukriteerit. Tavoitteena on yhtenäistää tietyissä valituissa jatkuvissa ICT-palveluissa käytettävät laatumääreet valtakunnallisella palvelutasoluokituksella ja näin parantaa tietojärjestelmien ja palvelujen yhteentoimivuutta sekä yksittäisen toimijan että toimija- ja prosessirajat ylittävien palvelujen kohdalla. Tässä suosituksessa kuvataan keskeinen palvelutasoihin liittyvä laatuterminologia, ICT-palveluissa tyypillisesti käytettävät laatumääreet sekä muutaman keskeisen ICT-palvelun suositeltu palvelutasoluokittelu.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi


Suositus kuvaa julkisen hallinnon sanastotyöprosessin. Prosessissa tuotetaan ja ylläpidetään JHS-sanastoa. Suosituksen kuvaamassa sanastotyöprosessissa selkiytetään ja harmonisoidaan jonkin yhteisen kiinnostuksen tai tarpeen pohjalta syntyneen yhteisön (intressiyhteisö, Community of Interest) toiminnassa, sisäisessä tietojenkäsittelyssä ja ulkoisessa tietojenvaihdossa käyttämiä käsitteitä. Käsitteet ja niitä edustavat termit tallennetaan määrämuotoisina kuvauksina, ns. käsiteartikkeleina, sanastojen hallintaan tarkoitettuun varastoon (JHS-metatietorekisteri). Osa käsitteistä on yhteisön omia, osa on koko julkiselle hallinnolle yhteisiä, jolloin niiden omistajuus kuuluu keskitetylle taholle julkisessa hallinnossa. Kaikista JHS-metatietorekisteriin viedyistä käsitteistä muodostuu julkisen hallinnon yhteinen sanasto (JHS-sanasto).
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen


Suosituksen tarkoitus on tukea julkishallinnon organisaatioita arkistolaitoksen Sähke2-määräyksen asettamien vaatimusten toteuttamisessa asiakirjallista tietoa käsittelevissä tietojärjestelmissä. Suosituksessa pyritään tunnistamaan nykytekniikan mukaisia konkreettisia keinoja saavuttaa Sähke2:n kuvaama tavoitetila. Suositusta sovelletaan ensimmäisessä vaiheessa ensisijaisesti asianhallinnassa. Tavoitteena on tukea organisaation asiakirjallisten tietojen käsittelyn, hallinnan ja säilyttämisen kehittämistä siten, että se on tiedon sähköisen säilyttämisen edellyttämällä tasolla koko elinkaaren ajan. Suosituksen aihe-alue on osa laajempaa kokonaisuutta, johon liittyy toiminnan kehittäminen sekä tietojen yhteentoimivuuden edistäminen.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely


Suositus ohjeistaa paikkatietotuotteiden määrittelyä XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointia tietotuoteselosteina sekä näihin tuloksiin tähtäävää määrittelyprosessia. Paikkatietotuotteiden määrittely seuraa kansainvälisen standardoinnin ja eurooppalaisen INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanon mukaisia käytäntöjä. Julkisen hallinnon suositus JHS 162 Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten ohjeistaa XML-skeeman laatimista, joten tämä suositus koskee lähinnä dokumentointia ja yhteistyön käytäntöjä. Julkisen hallinnon suosituksen JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat ohjeita seurataan soveltuvin osin
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen


Tässä suosituksessa määritellään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmä. Suosituksessa kuvataan yhtenäinen suunnittelumenetelmä sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa. Kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteena on julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan ja palveluiden yhteentoimivuuden parantaminen. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ei korvaa muita toiminnan kehittämisen suunnittelumenetelmiä. Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on kokonaisarkkitehtuurityön järjestelmällinen työ- ja menettelytapa, jonka avulla tunnistetaan, jäsennetään, suunnitellaan ja kuvataan kokonaisuuden rakenneosat ja niiden riippuvuudet. Tässä suosituksessa kuvattu kokonaisarkkitehtuurimenetelmä perustuu suurelta osin kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuuriviitekehykseen TOGAF® (v. 9.1), joka on käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Suositus on suunnattu kokonaisarkkitehtuurista vastaaville tahoille.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut


Suosituksessa esitellään rajapintapalveluiden keskeiset periaatteet ja tarkastellaan erityyppisten sisältöpalvelujen roolia suhteessa paikkatietojen palvelukokonaisuuteen. Liitteessä 1 esitellään standardoidun karttakuvapalvelun (INSPIRE: katselupalvelu) rajapinnan ominaisuuksia. Liitteissä 2, 3 ja 5 käydään pääkohdittain läpi paikkatiedon hakemiseen tarkoitettuja paikkatiedon kohdepalveluita (INSPIRE: latauspalvelu), joita ovat kyselypalvelut ja tiedostopalvelut. Liitteessä 4 käydään läpi sisältöpalvelujen laatuun liittyviä INSPIRE-vaatimuksia ja palvelujen testaamista.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku


Tässä suosituksessa määritellään julkisen hallinnon standardisalkku, eli kokoelma standardeja tai muita vastaavia eritelmiä, joita suositellaan käytettäväksi julkisen hallinnon tietohallinnossa. Tämä suositus on tarkoitettu sovellettavaksi julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisessä, erityisesti tietojärjestelmien ja niiden välisen yhteentoimivuuden kehittämisessä. Suositus ei ota kantaa tietoliikennettä tai IT-laitteistoja koskeviin standardeihin.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus


Tämä suositus opastaa organisaatioita ICT-palvelujen laadunvarmistukseen niiden koko elinkaaren ajan. Suositus perustuu julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojen hyviin käytäntöihin, joita on kerätty suosituksen laadinnan yhteydessä. Lähdemateriaalina on käytetty mm. ITIL-mallia, Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI:n ohjeita, Verohallinnon, Maanmittauslaitoksen, MMMTiken ja Valtiokonttorin ohjeistoja sekä yksityisen sektorin yleisesti käyttämiä ohjeita ja menetelmiä. Suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjaa. Suositus keskittyy ICT-palvelujen (ohjelmisto ja sen avulla tuotettu palvelu) laatuun suosittelemalla mitä laadun varmistamiseksi tulisi tehdä. Suosituksessa ei käsitellä yksityiskohtaisesti laadunvarmistusmenetelmiä eikä suositus käsittele hankinta-, tuotekehitys-, palvelu-, ylläpito- tai muunkaan prosessin laatua ja prosessin laadun varmistamista, vaikkakin näillä on selkeä vaikutus ICT-palvelujen laatuun.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa


Tämä suositus sisältää julkisten palvelujen verkkopalvelujen yhtenäiseen kuvaamiseen tarkoitetun yleisen tietomallin ja julkisten palvelujen ryhmittelyn. Suositus korvaa aiemmin käytössä olleen JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -suosituksen.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä


Suomessa on otettu käyttöön yleiseurooppalainen koordinaattijärjestelmä ja korkeusjärjestelmä. Järjestelmien määrittelyt ja suositukset niiden käyttämiseksi ovat julkisen hallinnon suosituksissa JHS 153, JHS 154 ja JHS 163. Näiden järjestelmien mukaan laaditut aineistot ovat yhteensopivia INSPIRE-direktiivin määrittelemällä tavalla valtioiden rajoista riippumatta. Myös maan rajojen sisällä aineistojen yhteiskäyttö on tehokasta. Järjestelmät on realisoitu maastoon mittaamalla koko maan kattavat valtakunnalliset kiintopisteistöt. Paikalliset kiintopisteet ja mittaukset sidotaan valtakunnallisiin pisteisiin. Tässä suosituksessa käsitellään EUREF-FIN-kiintopisteiden luokittelu, mittausmenetelmät, koordinaattien määrittäminen ja tarkkuusvaatimukset. Tässä suosituksessa käytetään ISO19111:n ja INSPIRE-direktiivin mukaista termistöä. Valtakunnallisia kiintopistetietoja on saatavissa Maanmittauslaitoksen Ammattilaisen Karttapaikalta.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen


Tässä julkisen hallinnon suosituksessa ja sen liitteissä esitetään vaatimukset asemakaavan pohjakartalle. Siinä annetaan vaatimukset kaavoitusmittauksille, asemakaavan pohjakartan laatimiselle ja sen kuvaustekniikalle sekä ohjeet kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan tarkastamisesta.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 186 Luokitussuositusten koontisuositus


Tähän JHS-suositukseen on koottu aiemmin omina erillisinä suosituksinaan olleet luokitukset. Tämä suositus korvaa seuraavat suositukset: JHS 121 Toimialaluokitus, JHS 122 Kuntien luokitusjärjestelmä, JHS 123 Valtioiden ja maiden luokitusjärjestelmä, JHS 124 Sektoriluokitus, JHS 125 Rakennusluokitus, JHS 126 Sosioekonomisen aseman luokitus, JHS 128 Tuoteluokitus, JHS 140 Koulutusluokitus, JHS 148 Maankäyttöluokitus, JHS 150 Ammattiluokitus ja JHS 151 Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus


Tässä julkisen hallinnon suosituksessa määritellään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen, tonttijakojen, rajoitusalueiden ja rakennuskieltojen tunnuksia. Lisäksi määritellään sitovissa tonttijaoissa käytettävä kaavayksikön tunnuksen muoto sekä yleisen alueen tunnuksessa käytettävät ryhmätunnukset. Tämä suositus koskee myös kiinteistöstä ja siihen rinnastettavasta muusta rekisteriyksiköstä luovutetun vuokraoikeuden tunnusta (laitostunnus) ja vuokratusta alueesta käytettävää tunnusta (vuokra-aluetunnus). Suosituksessa kuvataan laitostunnuksen sekä vuokra-aluetunnuksen muoto sekä niiden antaminen. Suositus on tarkoitettu noudatettavaksi julkisen hallinnon tietojärjestelmien tiedonsiirrossa.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi


Kansallinen lainsäädäntö velvoittaa Liikennevirastoa, Maanmittauslaitosta ja kuntia ylläpitämään kansallista tie- ja katuverkostoaineistoa. Suositus on tarkoitettu tukemaan näiden organisaatioiden ylläpitovelvoitetta. Tavoitteena on, että suosituksen ohjeistuksen mukaisen ylläpitotyön tuloksena mainitut organisaatiot tuottavat sisällöllisesti ja rakenteellisesti määrämuotoista verkostoaineistoa, jota voidaan nykyistä helpommin yhdistää ja käyttää eri tietojärjestelmissä. Suositus käsittelee kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpitämistä kansallisen linkki-solmu -mallin avulla ja tietojen siirtoa KRYSP-hankkeessa määritettyyn XML/GML-skeemaan (verkkotopologia-skeema) perustuen. Tätä skeemaa on täydennetty pakollisilla INSPIRE RoadTransportNetwork -skeeman osilla.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa


Julkishallinnon avoimen datan lisenssin, jäljempänä avointen tietoaineistojen käyttöluvan, tarkoituksena on antaa oikeudellinen varmuus siitä, että käyttöluvan kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan lähde mainitaan käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Uudelleenkäytön oikeudet Suomen julkishallinnon avoimiin tietoaineistoihin suositellaan myönnettäviksi avoimella käyttöluvalla, joka kuuluu Creative Commons -lisenssiperheeseen. Suositeltava käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0. Tämän suosituksen tarkoituksena on tehdä suosituksen kohteena olevan Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan sisältö ymmärrettävämmäksi julkishallinnon käytännön soveltamistilanteissa. Suositusta on luettava yhdessä varsinaisen käyttöluvan tekstin kanssa, joka on huomattavasti yksityiskohtaisempi.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen


Tämän suosituksen tarkoituksena on antaa yleiset suositukset julkisen hallinnon organisaatioiden verkkopalveluiden (verkkosivustojen ja asiointipalveluiden) suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon. Tässä suosituksessa annetut suositukset ja hyvät käytännöt tulee huomioida verkkopalvelun kehittämisprosessin eri vaiheissa verkkopalvelun suunnittelusta verkkopalvelun hankinnan ja toteutuksen kautta sen käyttöönottoon ja ylläpitoon ja jatkokehittämiseen. Suosituksen lisäksi verkkopalvelun suunnittelijan ja toteuttajan tulee tutustua olemassa oleviin kokonaisarkkitehtuuria ja sen suunnittelua koskeviin ohjeisiin, muihin olennaisiin suosituksiin sekä lainsäädäntöön.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne


Suosituksessa määritellään julkisessa hallinnossa laadittavien tiedonohjaussuunnitelmien rakenne. Suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa julkisessa hallinnossa laadittavia tiedonohjaussuunnitelmia, niissä käytettäviä metatietoja sekä niiden arvojoukkoja. Suosituksessa määriteltävä tiedonohjaussuunnitelman rakenne ja sen pakolliset metatiedot täyttävät arkistolaitoksen SAHKE2-normin vaatimukset. Tiedonohjaussuunnitelmia laaditaan ja päivitetään erityisesti, kun siirrytään sähköisiin käsittelyprosesseihin, kun tietojärjestelmiin halutaan toteuttaa asiakirjatietojen hallinnan automaattinen ohjaus ja kun organisaatio haluaa tietojärjestelmiensä täyttävän asiakirjatiedon laatuvaatimukset (SFS-ISO 15489/1). Suositus on kirjoitettu JHS 136 -suosituksessa kuvatun teknisen eritelmän muotoon, minkä vuoksi vaatimukset on erotettu muusta tekstistä ja vaatimusten muoto on esitetty alleviivattuna. JHS-suosituksessa esitetyt vaatimukset eivät ole julkisen hallinnon organisaatioille velvoittavia.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo


Tämä suositus määrittelee kunnan, kuntayhtymän, kunnallisen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä kunnan konsernitilinpäätöksen tililuettelon ja sen käytön tase-, tulos- ja rahoituslaskelmakaavoineen. Suosituksella standardoidaan kuntasektorin tililuetteloa huomioiden järjestelmien suomat mahdollisuudet hyödyntää koko laskentatunnisterakennetta, jonka osa tilikin on, perustietoineen kaikessa raportoinnissa ja tilastoinnissa, samalla karsimalla päällekkäisyyksiä eri laskentatunnisteiden osien käytössä.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset


Tämä suositus määrittelee URI-tunnusten rakennemallin ja uudelleenohjauksen käytänteet sekä ohjeistaa tunnusten toteuttamista ja paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen laatimista. Lisäksi esitellään URI-tunnusten hyödyntämistä ja käyttötapausesimerkkejä. Suosituksen mukaan URI-tunnusten rakennemallia tulee soveltaa INSPIRE-direktiivin soveltamisalaa laajemmin koko julkishallinnossa tietojen yksilöintiin ja linkittämiseen.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia


Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia on kuntien ja kuntayhtymien yhteinen taloustietojen raportoinnissa käytettävä standardi, jolla mahdollistetaan tietojen automaattinen toimittaminen erilaisiin ulkoisen raportoinnin tarpeisiin. Tässä suosituksessa kuvatun kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomian hyödyt liittyvät kuntien talous- ja toimintatietojen standardointikokonaisuuteen, jossa tavoitteena on yhdenmukaistaa kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen sisältömääritystä, ylläpitokäytäntöjä ja parantaa keskinäistä käytettävyyttä tietohallinnon tehostamiseksi. Liittymät standardointikokonaisuuteen on kuvattu viittauksina muihin suosituksiin ja ohjeisiin.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät


Tässä suosituksessa määritetään toimipaikkakäsitteen sisältö ja sen käyttöala. Lisäksi suosituksessa määritellään toimipaikkakäsitteeseen läheisesti liittyviä muita käsitteitä, jotta voidaan välttää käsitteelliset sekaannukset ja termien käytön epäjohdonmukaisuudet.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa


Tässä suosituksessa kuvataan yleiseurooppalaisen ETRS89-vertausjärjestelmän kansallinen realisaatio EUREF-FIN-vertauskehys ja suositellaan sen käyttöä kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa muun muassa Kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) sijaan. Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille, mutta myös käyttäjille. Suositus on luonteeltaan tekninen. Sen tavoitteena on tukea ETRS89-vertausjärjestelmän käyttöä Suomessa sekä yhtenäistää käytettävä vertauskehys. Tämä JHS suositus korvaa JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa -suosituksen. Suositus on kirjoitettu JHS 136 -suosituksessa kuvatun teknisen eritelmän muotoon. Vaatimukset on erotettu muusta tekstistä ja vaatimusten muoto on esitetty lihavoituna. Tässä JHS-suosituksessa esitetyt vaatimukset eivät ole julkisen hallinnon organisaatioille velvoittavia. Suosituksen hyödyntäjien tulee kuitenkin ottaa huomioon muun muassa INSPIRE-direktiiviin liittyvät säädökset. Suositus antaa työkalut INSPIRE-säädösten täyttämiseen koordinaattijärjestelmien osalta.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako


Tämä julkisen hallinnon suositus määrittelee EUREF-FIN-datumiin pohjautuvat koordinaattijärjestelmät, niiden väliset koordinaattikonversiot ja suositellut koordinaattimuunnokset EUREF-FIN:n ja kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) välille. Tässä suosituksessa määritellään lisäksi EUREF-FIN:n kanssa käytettävät karttaprojektiot, tasokoordinaattijärjestelmät ja karttalehtijako. Suositus antaa työkalut ETRS-TM35FIN- ja ETRS-GKn -tasokoordinaattijärjestelmien käyttöönottoon, sekä näihin liittyvät projektiokaavat ja esimerkit. Tämä suositus korvaa JHS 154 ETRS89 -järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako -suosituksen. Suositus on kirjoitettu JHS 136 -suosituksessa kuvatun teknisen eritelmän muotoon. Vaatimukset on erotettu muusta tekstistä ja vaatimusten muoto on esitetty lihavoituna. Tässä JHS-suosituksessa esitetyt vaatimukset eivät ole julkisen hallinnon organisaatioille velvoittavia. Suosituksen hyödyntäjien tulee kuitenkin ottaa huomioon muun muassa INSPIRE-direktiiviin liittyvät säädökset. Suositus antaa työkalut INSPIRE-säädösten täyttämiseen koordinaattijärjestelmien osalta.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset


Tässä suosituksessa on listattu kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset, jotka tuotetaan noudattaen erillisessä suosituksessa kuvattua kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen). Lisäksi tässä suosituksessa kuvataan peruskuvauksille asetetut sisällölliset vaatimukset. Suositus on luonteeltaan tekninen eritelmä.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma


Tällä suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta (109 §) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. Erityisesti yhdenmukaista tietojen esittämistä tarvitaan kuntatalousohjelman tietopohjaan ja kehittämiseen liittyen. Suosituksen kohteena ovat kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen ja taseyksikköineen. Suosituksessa huomioidaan myös kuntakonsernin näkökulma. Suosituksen liitteenä oleva käsikirja ohjaa sitovien tietojen laatimista oikeaan muotoon (soveltamisohje).
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus


Kuntien palveluluokitusta käytetään pääasiassa kansallisessa ohjauksessa, tilastoinnissa sekä talouden tunnuslukujen esittämisessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden tulojen ja menojen sekä investointien luokitteluun. Luokitusta käytetään kuntien palvelutoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja ohjaukseen sekä palveluiden tuotteistamiseen. Suositus koskee kuntien palveluita vuodesta 2021 alkaen.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot


Tässä suosituksessa määritellään yhteiset metatiedot julkishallinnon rekistereiden ja niiden sisällön kuvaamiseen. Nämä metatiedot koostuvat rekisteriä kokonaisuudessaan kuvaavista metatiedoista ja rekisterien muuttujatason metatiedoista. Metatietoihin sisältyy myös rekistereissä olevan tiedon laatua sekä sen julkisuutta kuvaavia tietoja. Suosituksen tarkoituksena on luoda yhtenäinen käytäntö rekisterin kuvailulle ja osaltaan tukea tiedon elinkaaren hallintaa. Metatietomalli tukee rekisterinpitäjää säädösten ja niiden tuottamien velvoitteiden noudattamisessa. Yhtenäinen metatieto helpottaa ja tehostaa kertaalleen kerättyjen tietojen hyödyntämistä muiden viranomaisten toiminnassa ja muussa jatkokäytössä sekä edesauttaa tietojen säilymistä ymmärrettävinä myös pysyvää säilyttämistä varten.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 202 Kansalaishavainnot


Suositus sisältää hyviä käytäntöjä ja ohjeita toimijoille, jotka hyödyntävät tai aikovat hyödyntää kansalaisilta kerättäviä ympäristö- ja muita havaintoja omassa toiminnassaan. Suosituksen tavoitteena on helpottaa uuden kansalaishavaintotoiminnan suunnittelua ja järjestämistä sekä parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Kansalaishavainnoinnilla tarkoitetaan joukkoistettua havaintojen keräämistä yhteistä käyttöä varten. Suosituksessa käsitellään kansalaishavaintotoiminnan tavoitteiden asettelua, osallistujien motivointia ja teknistä toteuttamista.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 203 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta


Suositus on tarkoitettu kuntien taloushallinnon sekä laskentatoimesta ja sen automatisoinnista vastaavien henkilöiden käyttöön. Suosituksessa annetaan kuvaukset laskentasäännöistä ja menetelmistä eri käyttötapauksissa, jotta kuntien kustannuslaskennassa päästäisiin mahdollisimman yhtenäiseen ja vertailukelpoiseen lopputulokseen. Laskennan fokus tukee tässä yhteydessä kuntien ulkoista raportointia ja antaa osaltaan valmiudet yhtenäisen ja vertailukelpoisen taloustiedon tuottamiselle. Suositus tukee kustannuslaskennan automatisointia ja vähentää siten manuaalisen laskennan tarvetta. Kustannuslaskennan automatisointi ja vienti järjestelmiin on osa julkisen hallinnon digitalisointia.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 204 Maakuntien kustannuslaskenta


Suositus on tarkoitettu maakuntien taloushallinnon sekä laskentatoimesta ja sen automatisoinnista vastaavien henkilöiden käyttöön. Suosituksessa annetaan kuvaukset laskentasäännöistä ja menetelmistä eri käyttötapauksissa, jotta maakuntien kustannuslaskennassa päästäisiin mahdollisimman yhtenäiseen ja vertailukelpoiseen lopputulokseen. Laskennan fokus tukee tässä yhteydessä maakuntien ulkoista raportointia ja antaa osaltaan valmiudet yhtenäisen ja vertailukelpoisen taloustiedon tuottamiselle. Suositus tukee kustannuslaskennan automatisointia ja vähentää siten manuaalisen laskennan tarvetta. Kustannuslaskennan automatisointi ja vienti järjestelmiin on osa julkisen hallinnon digitalisointia.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi


Tällä suosituksella ohjataan kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille. Kyseessä on määritys kuntien ja kuntayhtymien virallisten tilinpäätöslaskelmien ja muiden kerättävien taloustietojen eli tilinpäätöstä täydentävien tietojen raportoimiseksi sekä ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon. Suosituksen tarkoitus on määritellä yhteiset periaatteet kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Suosituksessa nykyisiä ohjeistuksia laajennetaan ja syvennetään Julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tietotarpeista lähtien.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 206 Maakuntien palveluluokitus


Suosituksen tavoitteena on esittää maakunnan palvelut julkisen hallinnon suunnittelun, arvioinnin ja vertailun tarpeisiin. Määrittelyn tarkoituksena on esittää yksi luokitus, jota voidaan sovittaa talouden seurantaan ja ohjaukseen. Tällä tavalla toiminnan palvelukohtainen tarkastelu voidaan sovittaa vastaamaan yhdenmukaisesti tiedolla johtamisen käyttötarkoituksia ja varmistaa tietojen vertailukelpoisuus.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 207 Maakuntien tililuettelo


Asiakirja sisältää suositukset maakunnan, sen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä maakunnan konsernitilinpäätöksen tililuettelosta sekä tililuettelon käytöstä tase-, tulos- ja rahoituslaskelmakaavoineen. Suosituksella standardoidaan maakuntien tililuettelo huomioiden järjestelmien suomat mahdollisuudet hyödyntää koko laskentatunnisterakennetta, jonka osa tilikin on, perustietoineen kaikessa raportoinnissa, samalla karsimalla päällekkäisyyksiä eri laskentatunnisteiden osien käytössä.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 208 Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma


Suositus ohjaa maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimista siten, että eri ministeriöiden tietotarpeet ja tilinpäätöksessä esitettävä talousarvion toteutumisvertailu pystytään tuottamaan yhdenmukaisesti. Talousarvion ja -suunnitelman rakenteen tulee noudattaa suosituksessa annettuja ohjeita. Suosituksen liitteenä oleva käsikirja ohjaa sitovien tietojen laatimista oikeaan muotoon (soveltamisohje).
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 209 Maakuntien taloustietojen raportointi


Suosituksella ohjataan maakuntien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille. Kyseessä on määritys maakuntien virallisten tilinpäätöslaskelmien ja muiden kerättävien taloustietojen eli tilinpäätöstä täydentävien tietojen raportoimiseksi sekä ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat


Suositus sisältää julkisen hallinnon yhteisen loogisen tietomallin ja yhteiset mallintamisohjeet yhdenmukaisen kansallisen tason paikkatietoaineiston tuottamiseksi rakennukset ja rakennelmat -teemasta. Suosituksessa määritellään mm. tavat aikaulottuvuuden hallitsemiseksi sekä annetaan 2,5D- ja 3D-geometrioiden muodostamisohjeet. Suositus mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa julkishallinnon eri organisaatioiden tuottama paikkatietoaineisto on yhdenmukaista ja laadukasta koko Suomen kattavalta alueelta.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut


Suosituksessa kuvataan kuntien teknisen ja ympäristötoimen paikkatietojen sisältöpalveluita. Sisältöpalveluiden rajapintojen avulla kunnat ja muut palvelun tarjoajat voivat tarjota paikkatietoaineistoja yhtenäisten rajapintojen kautta. Paikkatietojen sisältöpalvelujen rajapintojen kehittäminen tapahtuu avoimen rajapinnan hallintamallin mukaan. Vuodesta 2001 lähtien on kuntien yhteistyönä kehitetty kuntien teknisen ja ympäristötoimen tietoaineistojen yhteisiä tietomallikuvauksia. Suositus kuvaa kuntien tietoaineistojen sisältöjä sekä rajapintoja niiden jakamiseksi. Suositus korvaa JHS 178 Kuntien paikkatietopalvelurajapinta -suosituksen.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.


JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta (SLM)


Suosituksen tarkoitus on määrittää julkisessa hallinnossa käytettävien keskeisten ICT-palvelujen palvelutasonhallinnan termit, prosessivaiheet ja palvelutasoa mittaavat suorituskykymittarit. Lisäksi suositus kattaa asiakastyytyväisyyden mittaamisen sekä ICT-palveluntuottajan sanktiointiperiaatteet. Tavoitteena on yhtenäistää ICT-palveluissa käytettäviä suorituskykymittareita ja näin parantaa palvelujen yhteentoimivuutta. Suositus korvaa JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus -suosituksen.
Suosituksen teksti kokonaisuudessaan.