JHS-uutiskirje 1/2017

Päivitetty suositus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) hyväksyi 7.2.2017 päivitetyn version suosituksesta JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen.

 

Suosituksessa kuvataan yhtenäinen suunnittelumenetelmä sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa.

 

Suosituksen päivitetyssä versiossa on huomioitu erityisesti kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun liittäminen strategian toteuttamiseen, johtamiseen sekä toiminnan kokonaiskehittämiseen.

 

Päivitysversiossa uusina kokonaisuuksina ovat mm. semanttisen yhteentoimivuuden menetelmäohje ja integraation ja rajapintojen kuvaus sekä liiketoimintamallien ja kyvykkyyksien hyödyntäminen kokonaisarkkitehtuurin osana.

 

Suositus korvaa vuonna 2011 julkaistun suosituksen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen.

Tekninen päivitys JHS 166 Julkisen hallinnon tietohallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) -suositukseen

Suosituksen liite 1 on päivitetty vastaamaan vuoden alussa voimaantullutta hankintalakia (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016). Myös liitteen kieliversiot ovat nyt ajan tasalla.

Uusia hankkeita

JUHTAn alainen asiantuntijajaosto hyväksyi 27.1.2017 pitämässään kokouksessa joukon hankesuunnitelmia (lisätietoja linkeistä):

 

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot -suosituksen päivitys

Hankkeen tavoitteena on päivittää JHS 158 Paikkatietojen metatiedot -suositus vastaamaan uuden INSPIRE-direktiivin metatietoja koskevan teknisen ohjeen mukaisia vaatimuksia.

 

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta

Hankkeessa laaditaan määritys kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskennan kokonaisuuden rakenteesta (tietorakennetasolla) sekä esitetään kustannuslaskentaan tarvittavien laskentasääntöjen ja mallien perusteet ja ohjeet niiden käyttöön.

 

JHS XXX Maakuntien kustannuslaskenta

Hankkeessa laaditaan määritys maakuntien kustannuslaskennasta sekä esitetään kustannuslaskentaan tarvittavien laskentasääntöjen ja mallien perusteet ja ohjeet niiden käyttöön.

 

JHS XXX Maakuntien palveluluokitus

Hankkeessa laaditaan maakuntien palveluluokitus, joka kuvaa maakuntien tulevia palveluita. Palveluluokituksen tavoitteena on kuvata maakunnan palvelut julkisen hallinnon suunnittelun, arvioinnin ja vertailun tarpeisiin siten, että maakunnan tulot ja menot pystytään kokonaisuudessaan kohdentamaan yksittäiselle palvelulle. Palveluluokitus laaditaan siten, että niissä otetaan huomioon lainsäädännön asettamat tehtävät maakunnille.

 

JHS XXX Maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi ja vastaavien kuntien ja kuntayhtymien JHS-suositusten päivitys

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhdenmukaisella tavalla maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi valtion ja maakuntien päätöksentekoon sekä varmistaa nopea ja automatisoitu tiedon tuottaminen. Suositus tulee koostumaan kolmesta osasta: tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi. Hankkeen yhteydessä tullaan myös päivittämään tarvittavin osin kunnille ja kuntayhtymille annetut suositukset sekä varmistamaan, että maakuntien ja kuntien ja kuntayhtymien suositukset on synkronoitu siltä osin kuin se on mahdollista.

 

JHS 194 Kuntien XBRL-taksonomian päivitys ja laajennus maakuntia koskevaksi

JHS-järjestelmän hyöty kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomiastandardoinnissa perustuu kuntien talous- ja toimintatietojen laajempaan standardointikokonaisuuteen, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen sisältömääritystä, ylläpitokäytäntöjä ja parantaa keskinäistä käytettävyyttä tietohallinnon tehostamiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on saada aikaan maakunnille kuntia ja kuntayhtymiä vastaava raportoinnin XBRL-taksonomia.

 


» Muut uutiset